werkwijze

        


Onze werkwijze bij een melding in negen stappen 

Wie Eropaf! inschakelt vraagt zich af wat hij kan verwachten. Verder zijn er ook melders, professionals en anderen die graag inzicht in de werkwijze willen. Daarom geven we hier in negen stappen een kort inkijkje in de Eropaf! praktijk. Onze interventies zijn er op gericht om in vastgelopen situaties een doorbraak tot stand te brengen. We bieden geen directe hulpverlening en blijven niet langer betrokken dan strikt noodzakelijk is.

1. Aannemen melding

Een melding krijgen we per mail binnen. De melder willen we persoonlijk gesproken hebben voordat we iets anders ondernemen. We willen weten waarom hij of zij de melding doet, wat er volgens hem of haar aan de hand is en wat de relatie is tot degene(n) over wie hij/zij zich zorgen maakt. Een uitgebreide diagnose of heel erg persoonlijke informatie hoeven (en willen) we niet. De melding wordt vastgelegd in een registratieprogramma. Ingeschat wordt of crisisinterventie nodig is (in geval van directe ontruimingsdreiging).

2. Contact maken

Na de melding over een dreigende huisuitzetting nemen we contact op met de mensen die het betreft. In een eerste telefoongesprek proberen we zoveel mogelijk te weten te komen over oorzaken en aanleiding van de dreigende situatie. Ook vragen we naar welke professionals er al betrokken zijn geweest, of er een sociaal netwerk is (familie, vrienden) en of de klant zelf een idee heeft van de richting waarin een oplossing gezocht zou kunnen worden.

3. Interventieplan maken

Na de melding over een dreigende huisuitzetting nemen we contact op met de mensen die het betreft. In een eerste telefoongesprek proberen we zoveel mogelijk te weten te komen over oorzaken en aanleiding van de dreigende situatie. Ook vragen we naar welke professionals er al betrokken zijn geweest, of er een sociaal netwerk is (familie, vrienden) en of de klant zelf een idee heeft van de richting waarin een oplossing gezocht zou kunnen worden.

4. Uitvoeren interventieplan

In eerste instantie proberen we door middel van telefonisch en/of mailcontact met de betrokken partijen de ‘zaak’ weer vlot te trekken. Vaak lukt het om na een of twee informerende belrondes met alle betrokkenen weer perspectieven te vinden waardoor de dreigende uitzetting toch voorkomen kan worden. Tijdens deze belrondes richten we ons vooral op herstel van relaties; tussen huurder en verhuurder, tussen sociale hulpverlening en client en tussen betrokken professionals onderling. We ondersteuner de huurder bij het zelf in actie komen en het contact leggen met relevante partijen.

5. Zo nodig: bemiddelingsbijeenkomst

Als het niet lukt om via de telefonische contacten afspraken te maken waarmee de dreigende huisuitzetting voorkomen wordt, dan gaan we bij betrokken partijen op bezoek. Omdat we landelijk opereren, geven we er de voorkeur aan om alle betrokkenen tegelijk aan tafel te hebben. Dit biedt de gelegenheid om gezamenlijk alle mogelijkheden te onderzoeken waarmee de uitzetting voorkomen kan worden. Als het tot afspraken komt leggen we die ter plekke vast en worden deze door alle betrokkenen ondertekend. We gaan er van uit dat degenen die aan de bijeenkomst deelnemen ook het mandaat hebben om afspraken te maken. Bij afspraken: zie punt 4.

6. Zo nodig: opschalen naar politiek en management

Wanneer de bemiddelbijeenkomst niet tot resultaat leidt of betrokkenen weigeren om bij zo’n bijeenkomst aanwezig te zijn en we denken dat er wel resultaat te behalen valt, dan zoeken we contact met bestuurlijk en politiek verantwoordelijken. We leggen de zaak voor en vragen hen om zich actief met de zaak te bemoeien om zo de uitzetting te voorkomen. Bij afspraken: zie punt 4.

7. Zo nodig: opschalen naar media

Als we denken dat de opstelling van politiek en/of management niet redelijk is of als we tegen echte onwil aanlopen dan schakelen we de (lokale) media in. Door het veroorzaken van media-aandacht hopen we te bereiken dat de betrokken partijen toch tot redelijkheid te bewegen zijn.

8. Controleren afspraken

We controleren het maken van de gemaakte afspraken zo vaak en intensief als nodig is. 
In ieder geval drie maanden na de afsluiting van een zaak informeren we nog een keer naar de stand van zaken.

9. Aanbieden van ondersteuning

Veel organisaties en gemeenten kunnen bij het verankeren van de Eropaf! werkwijze advies en ondersteuning gebruiken. De stichting Eropaf! kan deze ondersteuning bieden en/of heeft in haar netwerk organisaties die dit kunnen verzorgen. Zie hiervoor ook (link naar wat we bieden).

 Deel deze pagina:eropafbox_icon

Volg ons:

Aanmelden nieuwsbrief | Sitemap | Algemene voorwaarden | Disclaimer

© Stichting Eropaf! 2017